Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FRAM Finanse Sp. z o.o.
§ 1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.framfinanse.pl (zwany dalej: Sklep internetowy
  FRAM Finanse), jest prowadzony przez FRAM Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 110,
  64-920 Piła, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i
  Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000950709,
  NIP:7642707118, REGON:520590358, wysokość kapitału zakładowego: 15 000,00 zł.
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1) adres pocztowy: ul. Kossaka 110, 64-920 Piła
  2) numer telefonu: 786 113 777
  3) adres poczty elektronicznej: kontakt@framfinanse.pl
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym FRAM Finanse niezbędne jest
  urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, standardowa, aktualna przeglądarka
  internetowa z włączoną obsługą plików cookies, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Zamówienie nie może nastąpić przez podanie anonimowych lub nieprawdziwych danych przez
  Kupującego. Kupujący powinien posługiwać się prawdziwymi danymi.
 5. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego FRAM Finanse towarów i produktów
  cyfrowych są ceną brutto (zawierają kwotę podatku VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
  Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego
  wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego FRAM Finanse
  wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro.
  W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru i produktów cyfrowych jest wyrażona w złotych
  polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku
  wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona
  w złotych polskich.
 6. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu FRAM Finanse, jak również opisy towarów i
  produktów cyfrowych stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu
  Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero
  z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 7. Ceny podane przy każdym towarze obejmują koszty transportu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów i produktów cyfrowych prezentowanych
  na stronie sklepu internetowego FRAM Finanse, zamieszczania informacji o nowych towarach i
  produktach cyfrowych, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź
  wprowadzenia w nich zmian.
 9. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego FRAM Finanse
  towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary i produkty cyfrowe prezentowane na stronie sklepu
  internetowego FRAM Finanse pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego.
  W przypadku niedostępności całości lub części towaru i produktów cyfrowych objętego
  zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się
  ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości
  i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia
  tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3
  ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
  wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271). W przypadku niemożności
  spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru i produktów
  cyfrowych, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia
  umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci
  Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  10.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba
  towaru i produktów cyfrowych, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według
  kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary i produkty cyfrowe, aż do wyczerpania
  zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym,
  Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich
  realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków
  odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady
  powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje
  na stronie Sklepu.
  11.Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym FRAM Finanse konieczna jest pełna akceptacja
  niniejszego Regulaminu.
  12.Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku
  działalnością Sklepu internetowego FRAM Finanse mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie
  jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne,
  chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone
  przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub
  nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego
  organu państwa.
 11. Przez produkty cyfrowe, prezentowane w sklepie FRAM Finanse w szczególności należy rozumieć
  takie usługi jak: cyfrowe wersje wzorówdokumentów, procedur, wysyłka newslettera, udostępnienie
  treści podcastu, bezpłatne oraz płatne szkolenia, webinary i kursy on-line, bezpłatne oraz płatne ebooki oraz audiobooki, bezpłatne oraz płatne zamówienia prezentacji cyfrowych produktów
  Partnerów firmy FRAM Finanse Sp. z o.o.
 12. Produkty cyfrowe mają wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny i nie stanowią elementu usługi
  doradztwa podatkowego i prawnego. Podjęcie decyzji o wyborze określonego sposobu rozliczeń
  podatkowych, dokonaniu działań restrukturyzacyjnych czy innych czynności prawnych
  czy faktycznych, transakcji lub uzgodnień powinno być poparte analizą i rekomendacjami podmiotu
  uprawnionego do świadczenia usług doradztwa podatkowego na podstawie przedstawionych
  dokumentów w indywidualnej sprawie danego podatnika. FRAM Finanse nie ponosi
  odpowiedzialności za szkody wynikające z oparcia się na informacjach zawartych w produktach,
  komunikatach, wiadomościach, publikacjach oraz nagraniach przekazywanych czy udostępnianych
  w ramach świadczenia Usług Elektronicznych – nawet gdyby okazały się błędne bądź nie znalazły
  poparcia w rozstrzygnięciach organów administracyjnych czy sądowych.
 13. Realizacja zamówienia dotyczącego Produktów Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu
  zamówionych produktów w jednej z wybranych form:
 14. link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub
 15. konto użytkownika na stronie sklepu, do którego zostaną przypisane zakupione Produkty
  Cyfrowe
 16. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danego Produktu
  Cyfrowego
  § 2
  Transakcja
 17. Zamówienia w sklepie internetowym FRAM Finanse można dokonywać poprzezrejestrację w sklepie
  i wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 18. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych
  osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
  komórkowego.
 19. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji
  zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest
  za zawartą.
 20. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym
  czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje,
  o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.
  poz. 683).
 21. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną
  część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione
  jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 22. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu
  będącemu konsumentem:
  − w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.
 23. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
  § 3
  Płatność
 24. W sklepie FRAM Finanse istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • przelew na konto bankowe
 1. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu Blue Media
  https://bluemedia.pl/ (za pomocą kart płatniczych, przelew bankowy, blik, e-portfele) . Korzystając
  z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia
  rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta FRAM Finanse w serwisie Blue
  Media.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto FRAM Finanse
  w serwisie Blue Media (w przypadku płatności przelewem na konto).
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów i produktów
  cyfrowych powiększoną o koszty transportu, jeśli występują.
  § 4
  Dostawa
 4. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby
  nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 5. Czas wysyłki towarów i produktów cyfrowych jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego
  FRAM Finanse i wynosi 48 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru i
  produktów cyfrowych nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym.
  W przypadku niemożliwości dostawy towaru i produktów cyfrowych w wyżej wymienionym czasie,
  Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego FRAM
  Finanse. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni
  roboczych.
 6. Dostawa towaru jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą
  kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy
  z Kupującym.
 7. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie
  poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość
  śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową „Moje konto” będącą integralną
  częścią sklepu internetowego FRAM Finanse, oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu
  potwierdzającym zamówienie.
 8. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy FRAM Finanse.
  W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru. Produkty cyfrowe są
  sprzedawane wyłącznie online.
 9. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie
  dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności
  Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier),
  zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić
  Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu
  ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego FRAM
  Finanse i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on
  wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie
  z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 11. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy
  każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 12. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar
  staje się własnością Kupującego.
  § 5
  Odstąpienie od umowy
 13. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący
  będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez
  podania przyczyny.
 14. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do umowy sprzedaży Produktów
  Cyfrowych, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
  Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i
  przyjął to do wiadomości;
 15. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący
  zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu
  na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres:
  FRAM Finanse ul.Kossaka 110, 64-920 Piła; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą
  elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres kontakt@framfinanse.pl.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym
  niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 16. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz
  informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
  Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej
  do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej
  potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 17. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną
  za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie
  prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku
  danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.
  poz. 683).
 18. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym
  wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone
  do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.
  Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany
  formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający
  miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 19. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy
  z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący
  ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu
  w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. –
  o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 20. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż
  w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku
  odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez
  niego upoważnioną.
 21. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły
  zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia
  zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 22. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty
  dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak
  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego
  o odstąpieniu od umowy.
  11.Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie
  zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca
  w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się
  z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
  12.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili
  otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy
  wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której
  Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
  13.Po otrzymaniu i przyjęciu towaru FRAM Finanse Sp. z o.o. wystawi Kupującemu fakturę korygującą,
  którą odeśle na adres Kupującego.
  14.Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy
  z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
  15.Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym
  potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie
  14 dni od daty wydania mu towaru.
  § 6
  Reklamacje i zwroty
 23. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub
  prawne, Kupujący może:
  1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację
  z tytułu rękojmi za wady,
  2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 24. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku
  skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie
  listownie lub poprzez e-mail na adres kontakt@framfinanse.pl. oraz porozumieć się telefonicznie
  ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar
  posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni
  od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 25. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy
  za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż
  towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 26. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub
  nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego
  potwierdzenia zamówienia u konsultanta.
 27. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera
  z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo
  że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 28. FRAM Finanse Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej
  jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru
  Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC
  Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–
  5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563
  § 1–2 i art. 564 KC).
  § 7
  Postanowienia końcowe
 29. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego FRAM
  Finanse, a wyglądem towaru i produktów cyfrowych dostarczonego do Kupującego, wynikające
  ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 30. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego FRAM Finanse towary i produkty cyfrowe
  i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami
  towarowymi.
 31. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym FRAM Finanse jest równoznaczne ze zgodą
  na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę FRAM Finanse Sp. z o.o. danych osobowych
  zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
  konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 32. FRAM Finanse Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności
  za nabywane towary i produkty cyfrowe, są przekazywane spółce Blue Media, https://bluemedia.pl/.
 33. FRAM Finanse Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie
  w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany
  adres email oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo
  do wglądu w przechowywane przez FRAM Finanse Sp. z o.o. dane osobowe, do ich zmiany lub
  do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 34. FRAM Finanse szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod
  adresem internetowym https://framfinanse.pl/wp-content/themes/fram/pdfs/politykaprywatnosci.pdf wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może
  gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 35. FRAM Finanse Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu
  skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod
  wskazany przez Kupującego adres lub produktów cyfrowych. Za zgodą Kupującego jego dane
  osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert
  marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez
  FRAM Finanse Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach
  dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie
  przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
  10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
  Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego FRAM Finanse
  zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
  11.Sklep internetowy FRAM Finanse (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody
  i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma
  internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych,
  brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług
  internetowych.
  12.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub
  zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
  13.Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://framfinanse.pl oraz w wersji
  pisemnej pod adresem siedziby spółki FRAM Finanse Sp. z o.o. w Pile, ul. Kossaka 110
  Zarząd FRAM Finanse Sp. z o.o.