Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Klientów / Użytkowników naszego Sklepu internetowego działającego pod adresem https//framfinanse.pl (dalej: Sklep) jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy szczególnych starań, aby Klienci / Użytkownicy powierzający nam swoje dane osobowe w celu skorzystania z ofert Sklepu czuli się komfortowo i bezpiecznie. Niniejsza „Polityka prywatności” wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Klientów / Użytkowników, jak też określa przysługujące Klientom prawa, jak też nasze obowiązki jako Administratora Danych.

Administrator danych
FRAM Finanse Sp. z o.o. – siedziba: 64-920 Piła, Kossaka 110, NIP: 764 270 71 18, REGON: 520590358,
KRS: 0000950709, tel. 786 113 777, e-mail: kontakt@framfinanse.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
FRAM Finanse Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników Sklepu w następujących
celach:

 • utworzenia konta Klienta / Użytkownika niezbędnego do obsługi zamówienia,
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania i udokumentowania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionych przez Klienta produktów / usług,
 • marketingu usług własnych FRAM Finanse Sp. z o.o.,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. korzystania przez Klientów / Użytkowników z
  przysługujących mu uprawnień (np. odstąpienie od umowy),
 • zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów,
 • uaktualniania i korygowania danych osobowych Klientów / Użytkowników, jak również
  kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji otrzymanych wniosków, reklamacji, uwag i
  postulatów,
 • w celach analitycznych i badania satysfakcji Klientów / Użytkowników pod kątem optymalizacji
  procesów ich obsługi;
  Jeśli Klient / Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas
  Sklep przetwarza jego dane w celu przesyłania informacji handlowych.
  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Klientów / Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej:
  RODO ), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.2018. poz.1000 ze zm. ),
  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych
  przepisów krajowych.
  FRAM Finanse Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników na podstawie:
 • zawartych z nimi umów lub czynności niezbędnych do wykonania przed zawarciem umowy na
  żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej),
 • właściwych przepisów prawa regulujących zawieranie i obsługę umów oraz związanych z nimi
  obowiązków
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. wymóg posiadania wymaganej dokumentacji księgowej i
  rachunkowej, wystawianie faktur,
 • prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in.
  ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
  potrzeby wykazania określonych faktów, kontaktowania się z Klientami / Użytkownikami w
  sprawach realizacji ich wniosków, reklamacji, uwag i postulatów, badania satysfakcji Klientów,
 • zgody Klienta / Użytkownika w zakresie i w celach wynikających ze złożonego oświadczenia zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej).
  Podanie przez Klienta / Użytkownika danych dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem
  niezbędnym – bez podania danych nie będzie możliwe skorzystanie z ofert Sklepu.
  Podanie danych niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych wynika z właściwych przepisów
  prawa.
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody
  uniemożliwia założenie konta Użytkownika Sklepu, otrzymywanie wiadomości marketingowych na adres
  skrzynki pocztowej Klienta / Użytkownika lub jego numeru telefonu, bądź uzyskania odpowiedzi na
  zadane przez Klienta / Użytkownika pytanie / sygnalizowaną sprawę przy wykorzystaniu znajdującego
  się na naszej Stronie elektronicznego formularza kontaktowego.
  Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób
  odwiedzających nasz serwis (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie).
  Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Ponadto, dane
  użytkowników naszego serwisu internetowego oraz dane ilustrujące ich preferencje mogą być
  ujawniane w formie statystyk, przy czym przedmiotowe statystyki pozostają anonimowe i nie zawierają
  danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.
  Prawa Klienta / Użytkownika
  Klientom / Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych
  osobowych przez Sklep:
  1) Klient / Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę (zgody) na przetwarzanie danych
  osobowych – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć jednej, kilku lub wszystkich
  udzielonych zgód. W zakresie w jakim Klient / Użytkownik wycofa udzieloną zgodę zaprzestaniemy
  przesyłania treści marketingowych (np. jeżeli Klient / Użytkownik wycofa zgodę na otrzymywanie
  treści marketingowych na adres email, a nie wycofa zgody na otrzymywanie takich treści na numer
  telefonu – zaprzestaniemy przesyłać takie treści na adres email, ale nadal będziemy je przesyłać na
  numer telefonu).
  Wycofanie wszystkich zgód spowoduje, że nie będziemy przesyłać Klientowi / Użytkownikowi
  jakichkolwiek treści marketingowych. Wycofanie zgody / zgód nie wpływa na czynności
  przetwarzania dokonane przez Sklep przed wycofaniem zgody.
  2) Klient / Użytkownik może zażądać usunięcia danych, jeżeli uzna że istnieją ku temu okoliczności
  wskazane
  w art. 17 ust. 1 RODO. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na czynności przetwarzania dokonane
  przez Sklep przed wpływem żądania. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Klienta
  / Użytkownika w Sklepie, a dane nie będą przez nas przetwarzane z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
  3) Klient / Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jeżeli podstawą
  ich przetwarzania przez Sklep są prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO). Warunki realizacji tego uprawnienia są szczegółowo uregulowane w art. 21 RODO.
  Sprzeciw nie wpłynie na czynności przetwarzania dokonane przez Sklep przed wpływem takiego
  wniosku. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Klienta / Użytkownika w Sklepie, a dane
  nie będą przez nas przetwarzane z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
  4) Klient / Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzanie przez Sklep danych osobowych: czy
  to przez określony czas, czy w określonym zakresie na zasadach określonych w art. 18 RODO.
  Administrator Danych dostosuje się do decyzji Klienta / Użytkownika w tym zakresie z zastrzeżeniem
  pkt. 5 poniżej. Żądanie to nie wpłynie na czynności przetwarzania dokonane przez Sklep przed
  wpływem żądania.
  5) FRAM Finanse Sp. z o.o. zastrzega, że żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub
  zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych nie zostaną uwzględnione:
 • w przypadku konieczności przestrzegania przez Sklep okresów przedawnienia przewidzianych
  prawem oraz wymaganych prawem terminów posiadania dokumentacji rachunkowej
  (finansowej) i podatkowej,
 • w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie,
  dochodzenie lub obronę roszczeń,
 • w przypadku realizacji uprawień / obowiązków określonych w ustawach szczególnych,
 • w innych prawnie uzasadnionych przypadkach, które będą nadrzędne wobec praw i wolności
  Klienta / Użytkownika.
  FRAM Finanse Sp. z o.o. zastrzega, że zgłoszone przez Klienta / Użytkownika żądanie realizacji ww.
  praw może zostać nieuwzględnione w przypadku gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi
  przepisami prawa. W odpowiedzi na żądanie zgłoszone przez Klienta / Użytkownika zobowiązujemy
  się udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie
  zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego
  działania. Gwarantujemy jednak, że będziemy przetwarzali dane osobowe Klientów / Użytkowników
  wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przetwarzania deklarowanych przez
  Sklep.
  6) Klient / Użytkownik w każdej chwili może zażądać od Sklepu poprawienia / sprostowania danych
  osobowych na warunkach określonych w art. 16 RODO.
  7) Klient / Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych na
  warunkach określonych w art. 15 RODO. Informujemy, że pierwsza kopia zawierająca dane osobowe
  Klienta / Użytkownika, które przetwarzamy jest bezpłatna. Za wydanie każdych kolejnych
  egzemplarzy FRAM Finanse Sp. z o.o. może naliczyć opłaty w rozsądnej wysokości, wynikające z
  kosztów administracyjnych.
  8) Klient / Użytkownik może w każdej chwili zażądać przeniesienia jego danych osobowych do innego
  Administratora – którego wskaże – na warunkach określonych w art. 20 RODO.
  Czas przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe Klientów / Użytkowników przechowujemy:
 • przez okres realizacji umowy sprzedaży / wykonania usługi, a po jej wykonaniu – przez wynikający z
  prawa okres przedawnienia roszczeń oraz wymóg posiadania dokumentacji księgowej i
  rachunkowej,
 • do czasu usunięcia konta Klienta / Użytkownika Sklepu – w przypadku zawarcia wyłącznie umowy o
  posiadanie konta,
 • do czasu wycofania zgód – w przypadku udzielonych przez Klienta / Użytkownika zgód w celach
  marketingowych,
 • do czasu udzielenia pełnej informacji w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – jeżeli
  nie będziemy posiadali innej podstawy prawnej.
  Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony danych
  Jeżeli Klient / Użytkownik uważa, że FRAM Finanse Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z
  prawem, przysługuje mu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  którego dane adresowe są podane na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych
  Osobowych: https://uodo.gov.pl/ zakładka „Kontakt”.
  Odbiorcy danych
  FRAM Finanse Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Klientów / Użytkowników:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa;
 • podmiotom, z którymi współpracuje w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży / wykonania usługi,
  w tym: upoważnionym wykonawcom umów cywilnoprawnych, firmom informatycznym
  serwisującym nasz system i oprogramowanie, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i
  pocztowym, które będą realizować wysyłkę zamówionych produktów do klienta.
  FRAM Finanse Sp. z o.o. nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowy swoich
  Klientów / Użytkowników bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administrator zobligowany będzie
  to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego upoważnionego organu na podstawie
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych
  użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Zabezpieczenia
  Strona https://framfinanse.pl chroniona jest środkami bezpieczeństwa przed utratą, niewłaściwym
  wykorzystaniem i modyfikacją danych. FRAM Finanse Sp. z o.o. zobowiązuje się chronić wszelkie
  ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. powołanymi
  wyżej przepisami RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak równie normami
  bezpieczeństwa (Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017- 06 Technika informatyczna – Techniki
  bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania).
  Deklarujemy, że dostęp do danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu mają wyłącznie osoby
  uprawnione przez Zarząd FRAM Finanse Sp. z o.o., odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad i
  sposobów przetwarzania tych danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych i innych informacji
  prawnie chronionych.
  Mechanizm cookies na stronie https://framfinanse.pl
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika serwisu internetowego i wykorzystywane są przez
  mechanizmy strony internetowej. Zawierają unikalny numer, adres i nazwę strony internetowej z której
  pochodzą oraz okres ich przechowywania w serwisie. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na
  komputerze użytkownika naszego serwisu jest FRAM Finanse Sp. z o.o.
  Osoby korzystające z naszej strony internetowej wyrażają zgodę na używanie cookies, zgodnie z
  aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasz serwis internetowy nie magazynuje automatycznie żadnych
  danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
  korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze
  strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
  podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  W ramach serwisu https://…. stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach serwisu https://framfinanse.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
  np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
  ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
  w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony
  internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
  pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
  dostosowanych do ich zainteresowań.
  Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu
  końcowym użytkownika. Użytkownicy naszego serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
  dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Informacje dotyczące
  sposobów zmian ustawienia cookies można znaleźć w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej.
  Zastosowane ograniczenia plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności
  strony internetowej.
  Odpowiedzialność usługodawcy
  FRAM Finanse Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem przez klienta osobom
  trzecim haseł lub innych informacji umożliwiających dostęp do posiadanego przez klienta konta,
  adresów e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych
  przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych
  niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania
  na konta pocztowego).
  Nasza strona internetowa zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. FRAM
  Finanse Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych
  stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.
  FRAM Finanse Sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie
  lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem z naszej strony
  internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera
  użytkownika wirusem.
  Zmiany
  W przypadku zmiany niniejszej „Polityki prywatności”, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje
  do powyższych zasad i postanowień.
  Kontakt w sprawie danych osobowych
  Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych można nam zgłaszać:
 • za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: https://framfinanse.pl/kontakt/
 • pocztą elektroniczną, pisząc do nas na adres e-mail: kontakt@framfinanse.pl
 • pocztą tradycyjną, pisząc do nas na adres FRAM Finanse Sp. z o.o. 64-920 Piła, Kossaka 110.
  Zarząd FRAM Finanse Sp. z o.o.